ច្រើនជាង 5 ជួរនៃគម្រោងរបស់អ្នក? ព្យាយាមបញ្ជូនបញ្ជី BOM របស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត

អូសហើយទម្លាក់នៅទីនេះដើម្បីបង្ហោះ
កំពូល